ارسال گزارش معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی می بایست در پایان هر فصل…

از 1,000,000 تومان

ارسال لیست مالیات حقوق و دستمزد ماهانه

بر اساس قانون هر پرداخت کننده حقوق می بایست لیست حقوق و دستمزد پرسنل خود همراه با اطلاعات پرسنل و…

از 1,500,000 تومان

استعلام بدهی مالیاتی

بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن ، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و…

100,000 تومان