جلسه مشاوره مدیریت حضوری- مشاور: محسن سلطانی

جلسه مشاوره مدیریت حضوری مشاور: محسن سلطانی

از 1,000,000 تومان

سامانه مودیان

سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی، عبارتی که این روزها در هر کوی و برزن اقتصادی به گوش ما…

400,000 تومان