خدمات مالیاتی ماناکا

معرفی مشاوران

سید جمال کاظمی

کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی

عضو کارگروه سامانه مودیان استان

سابقه فعالیت: 19 سال

محسن سلطانی

کارشناس ارشد حسابداری

عضو جامعه حسابداران خبره

سابقه فعالیت : 18 سال

درباره مـا

ما در ماناکا با پیش بینی رویکرد سازمان امور مالیاتی و دولت در شیوه اخذ مالیات اقدام به طراحی خدماتی متفاوت نموده ایم. با هر سطح یا موضوع فعالیتی که هستنید، چه در قالب شخص حقیقی یا حقوقی می توانید از خدمات پشتیبانی مالیاتی ویژه ما استفاده نمایید.

ماناکا، مسیر ماندگاری…

بسته های خدمات مالیاتی ماناکا

بسته خدمات اشخاص حقوقی (نظارت)

بسته خدمات داروخانه ها - گروه یک

بسته خدمات سایر گروه های داروخانه

رسیدگی و تنظیم لوایح مالیاتی

جلسات مشاوره

ارزش افــزوده

تهیه اسناد و مدارک مالیاتی جهت رسیدگی

ثبت گزارش معاملات فصلی

تنظیم لیست حقوق و بیمه

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

وکالت کــاری

ثبت نام در سامانه هـا

خدمات پرونده تامــین اجتمــاعی