استعلام بدهی مالیاتی

بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن ، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و…

100,000 تومان

بسته خدمات مالیاتی گروه اول

ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی سال 1400 تهیه برنامه نظارت بر گردش پوز بانکی تهیه برنامه اجرائی سامانه…

7,000,000 تومان

بسته خدمات مالیاتی گروه دوم

ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی سال 1400 تهیه برنامه نظارت بر گردش پوز بانکی تهیه برنامه اجرائی سامانه…

3,000,000 تومان

بسته خدمات مالیاتی گروه سوم

ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی سال 1400 تهیه برنامه نظارت بر گردش پوز بانکی تهیه برنامه اجرائی سامانه…

1,500,000 تومان