بسته خدمات تامین اجتماعی گروه اول

تشکیل پرونده بیمه ای تهیه تنظیم لیست پرداخت حق بیمه ماهانه اعمال تغییرات پرسنلی درلیست های ارسالی کنترل و مطابقت…

5,000,000 تومان

بسته خدمات تامین اجتماعی گروه دوم

تشکیل پرونده بیمه ای تهیه تنظیم لیست پرداخت حق بیمه ماهانه اعمال تغییرات پرسنلی درلیست های ارسالی کنترل و مطابقت…

3,000,000 تومان

بسته خدمات تامین اجتماعی گروه سوم

تشکیل پرونده بیمه ای تهیه تنظیم لیست پرداخت حق بیمه ماهانه اعمال تغییرات پرسنلی درلیست های ارسالی کنترل و مطابقت…

2,000,000 تومان